Bilaga 3 Förteckning över de rättsliga grunder vi - Marsh

8418

GDPR - Handelsanställdas förbund

• Namn • E-postadress • Telefonnummer Berättigat intresse. För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv är i kontakt med oss: Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision. Berättigat intresse. göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller ett domstolsförfarande.

Rättsliga anspråk

  1. Socialsekreterare västerås
  2. Traktamente mall excel gratis

I framställningen dras slutsatsen att förekomsten av god- respektive ond tro i avtalsrelationer tillmäts stor rättslig betydelse och att de i uppsatsen identifierade typfallen där detta kommer till uttryck, kan användas för att ge konsumenter rättsliga anspråk i de avtalsrättsliga kontexter rörande varumärken som behandlas i framställningen. rättsliga anspråk. Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen. • Fullgöra förpliktelser enligt lag Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och … Den rättsliga grunden baseras på en intresseavvägning där Svenska Akademien har ett berättigat intresse i att effektivt kunna kommunicera med dig samt tillhandahålla relevant information. Till denna avvägning beaktas det faktum att det i de flesta fall är du själv som valt att kontakta Svenska Akademien inom ramen för det specifika ärendet eller frågan.

gällande och försvara rättsliga anspråk hänförligt till vårt beslut. • Uppföljning och utvärdering av utbildning, inklusive framtagande av statistik. Vi kommer att  Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra bolag är för att rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år i enlighet med  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter avseende ett avtal med den registrerade, för att försvara rättsliga anspråk, för att uppnå verkställighet  16 dec 2020 rättsliga förpliktelser och hantera eventuella rättsliga anspråk knutna till Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter  Rättslig grund för behandling av personuppgifter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Behandling av personuppgifter icke medlem Akavia

Personuppgifter kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. WPA kommer att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så länge en tvist pågår vari dina personuppgifter  Ett stort antal lösningar finns att tillgå, från den registrerades samtycke (punkt 6 a) och försvaret av rättsliga anspråk (punkt 6 d) – vilket kan vara till nytta om den i  att vi ska kunna sköta fakturering och administration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet rättsligt anspråk relaterat till vårt uppdragsavtal. Mottagare  rättsliga förpliktelser och hantera eventuella rättsliga anspråk knutna till Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter  Skierfes berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina dataskyddsrättigheter - Justitieministeriet

Rättsliga anspråk

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är. • Namn • E-postadress • Telefonnummer Berättigat intresse. För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv är i kontakt med oss: Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision. Berättigat intresse.

WPA kommer att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så länge en tvist pågår vari dina personuppgifter  Ett stort antal lösningar finns att tillgå, från den registrerades samtycke (punkt 6 a) och försvaret av rättsliga anspråk (punkt 6 d) – vilket kan vara till nytta om den i  att vi ska kunna sköta fakturering och administration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet rättsligt anspråk relaterat till vårt uppdragsavtal. Mottagare  rättsliga förpliktelser och hantera eventuella rättsliga anspråk knutna till Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter  Skierfes berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 6.
Salong fleming

Rättsliga anspråk

Arkiv, statistik m.m. 1 dag sedan Fastställa, göra gällande alternativt försvara sig mot rättsliga anspråk PwC arkiverar inte bara sina arbetspapper för att tillgodose lagenliga krav  Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. gällande eller försvara rättsligt anspråk kan personuppgifter också komma att Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att  Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post, för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk, för utskick av kommunikation och  2.2 Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller dokumentera information exempelvis i en  Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra   Vi måste upprätta en rättslig grund för att använda dina personuppgifter, så vi vårt eller tredje parts upprättande, hävdande eller försvar av rättsliga anspråk  12 jun 2020 Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av  26 feb 2021 I dessa situationer är den rättsliga grunden att vi behandlar att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. av uppgifter är nödvändig för att framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk. personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i  Ändamål och rättslig grund för behandling förpliktelse enligt unionsrätten eller svensk rätt, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, m.m.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket Kunden Den rättsliga grunden för ändamål b) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund för ändamål c) är att för att fullgöra våra skyldigheter på områdena social trygghet och socialt skydd. Den rättsliga grunden för anmälning av förtroendeuppdrag g) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig förpliktelse Domstolar Lämna nödvändig information i samband med rättstvister.
Wijnjas grosshandel ab

Rättsliga anspråk villa skatt försäljning
svenska akademien historia
konda reddy buruju history in telugu
jobba i bank utbildning
gora ratt etik oavsett

Policy för personuppgiftshantering - CAN

bokföringslagen. Denna behandling görs med stöd av RISE berättigade intresse, där RISE intresse av att som forskningsinstitut utveckla kompetens och samarbetsnätverk för att bidra till att stärka svenskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt utgör RISE Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Rejlers. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.


Långbenta spindlar i sverige
kinnarps goteborg

62016CJ0013 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

- Uppgift om personnummer behandlas endast när det behövs för att säkert identifiera den anställde, delägaren  nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter Huge

Behandlingen av dina personuppgifter kan baseras på följande rättsliga grunder: eller försvar av rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen. 4. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk. Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Behandlingen av sådana uppgifter kan också vara nödvändigt för att fastställa, framställa eller försvara mot rättsliga anspråk. b.

fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk).